Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis specjalności

Coach - asystent rodziny

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej coacha - asystenta rodziny.  Zadaniem asystenta rodziny jest udzielanie bardzo wszechstronnej pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w szczególności w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Treści kształcenia podstawowego Treści kształcenia obejmują moduły z zakresu psychologii społecznej, pedagogiki, teorii uczenia się i nauczania, zarządzania kapitałem ludzkim, społecznych wymiarów coachingu jako metody wspierania rozwoju i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program kształcenia  umożliwia także, w szerokim zakresie, zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną w formie praktyk i warsztatów w tej instytucji.

Treści kształcenia specjalistycznego W ramach kształcenia specjalistycznego student zdobywa umiejętność ułatwiania rodzicom wypełniania ról społecznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także wychowawczych z dziećmi. Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, ponieważ ich problemy są zwykle ściśle powiązane, a jego praca polega również na wspieraniu aktywności społecznej rodzin, motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, a także współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

Miejscem pracy asystenta rodziny jest miejsce zamieszkania rodziny lub miejsce przez nią wskazane. Najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej, w którym można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej Praca z rodziną jest organizowana przez gminę lub podmiot, któremu gmina zleciała realizację tego zadania. Zlecanie zadań ma się odbywać w trybie art. 25 – 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r, Nr 175, Poz. 1362 z późn. zm.).

Profil kandydata

  • osoby posiadające świadectwo dojrzałości
  • absolwenci studiów wyższych ( licencjackich i magisterskich) w szczególności: pracownicy socjalni, osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, pracownicy urzędów gmin, pracownicy  ośrodków pomocy społecznej

Program studiów jest  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi wyznaczającymi treści  kształcenia na kierunku coaching  personalny na poziomie  studiów licencjackich o profilu praktycznym.
Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów wyższych  I stopnia na kierunku coaching ze specjalnością  coach – asystent rodziny i będą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny. Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy – projektu dyplomowego.

Coach - doradca zawodowy (coach kariery)

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie studenta w podstawową  i  specjalistyczną wiedzę i umiejętności  niezbędne do  pracy na stanowisku  doradcy zawodowego lub doradcy karier, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego, a także personalnych i rynkowych podstaw wyboru życiowej drogi zawodowej kariery.

Treści kształcenia podstawowego Treści kształcenia obejmują moduły z zakresu psychologii społecznej, pedagogiki, teorii uczenia się i nauczania, zarządzania kapitałem ludzkim, społecznych wymiarów coachingu jako metody wspierania rozwoju i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program kształcenia  umożliwia także, w szerokim zakresie, zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i w zakresie karier, w formie praktyk i warsztatów w tej instytucji.

Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego (doradcy kariery) i uwzględniają coraz powszechniejszy międzynarodowy i międzykulturowy kontekst planowania i przebiegu kariery.

Treści kształcenia specjalistycznego W ramach kształcenia specjalistycznego student zdobywa umiejętność opracowywania ekspertyzy doradczej dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, a także pogłębienia i poszerzenia kompetencji zawodowej, wykorzystywania tej ekspertyzy w prowadzeniu doradztwa zawodowego i planowania kariery, stosowania metod usprawniających osiąganie  lub pogłębianie osobistego i zawodowego rozwoju oraz wchodzenia w efektywne interakcje między personalne z osobami objętymi doradztwem. Praktyczny wymiar kształcenia pozwoli na uzyskanie doskonałej znajomości rynku pracy, w szczególnych przypadkach znajomość danego sektora, a także wiedzy na temat zawodów, stanowisk pracy i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Miejscem pracy doradcy zawodowego są  urzędy pracy, placówki doradztwa zawodowego w szkołach i uczelniach wyższych,  projekty  szkoleniowe  np. projekty dotyczące aktywizacji grup zawodowych na rynku pracy, firmy i przedsiębiorstwa, posiadające rozwinięta politykę personalną np. w celu realizacji zadań z zakresu outplacementu czy też rozwoju pracowników.

Profil kandydata

  • osoby posiadające świadectwo dojrzałości
  • absolwenci studiów wyższych ( licencjackich i magisterskich) w szczególności: pracownicy instytucji rynku pracy,  instytucji publicznych  zarówno rządowych  jak i samorządowych,  organizacji pozarządowych, sektora przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu

Program  studiów jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) , w szczególności zaś z celami Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego  przyjętej przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r., w której  za  jeden z priorytetów uznano  tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych, a także Krajowych Ram Kwalifikacyjnych wyznaczających treści  kształcenia na kierunku coaching personalny na poziomie studiów licencjackich o profilu praktycznym.

Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów wyższych  I stopnia na kierunku coaching ze specjalnością  coach – doradca zawodowy i będą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i doradcy kariery. Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy – projektu dyplomowego.

 

Coach - trener personalny

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie studenta w podstawową  i  specjalistyczną wiedzę i umiejętności  niezbędne  do  wspierania  rozwoju personalnego i grupowego, ze szczególnym uwzględnieniem fitness i wellnes, a także integracji grupowej.

Treści kształcenia podstawowego Treści kształcenia obejmują moduły z zakresu psychologii społecznej, pedagogiki, teorii uczenia się i nauczania, zarządzania kapitałem ludzkim, społecznych wymiarów coachingu jako metody wspierania rozwoju i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program kształcenia umożliwia także, w szerokim zakresie, zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i w zakresie karier, w formie praktyk i warsztatów w tej instytucji.

Treści kształcenia specjalistycznego W ramach kształcenia specjalistycznego student zdobywa umiejętności  przekazania wiedzy na temat coachingu, mentoringu i konsultingu personalnego, przekazanie wiedzy na temat praktycznego osadzenia CMK w realiach HR (badanie potrzeb rozwojowych, ewaluacja projektów, wdrażanie programów rozwojowych w organizacjach), rozwinięcia kompetencji interpersonalnych przydatnych w praktyce coacha, mentora i konsultanta personalnego, dostarczenia gotowych narzędzi do warsztatu coacha, mentora i konsultanta personalnego, wypracowanie kompleksowego ujmowania coachingu, mentoringu i konsultingu personalnego jako procesu, przygotowane do  prowadzenia zajęć indywidualnych i z małymi grupami.

W ramach specjalności trener personalny realizowane są dwie specjalizacje :

Specjalizacja - Trener fitness

Celem specjalizacji  jest wyposażenie studentów w umiejętności stosowania różnych  rodzajów treningów fitness w tym: trening aerobowy, trening siłowy fitness, trening kobiet i osób starszych, nordic walking i ćwiczenia rozciągające, gym-stick, aqua trening, trening w plenerze, a także w umiejętności z zakresu  dietetyki, żywienia i suplementacji, profilaktyki nadwagi i otyłości, odnowy biologicznej, masażu, stretchingu i technik relaksacyjnych. Student zdobędzie również umiejętność budowania własnego  wizerunku oraz trwałych relacji z klientem.

Specjalizacja - Trener outdoor

Trening outdoor są to zajęcia szkoleniowe na świeżym powietrzu, których zadaniem jest nie tylko integracja, ale często i motywacja, zmiana zachowań i nastawienia do pracy, zainspirowanie do nowego sposobu myślenia czy rozwój konkretnych umiejętności „miękkich” pracowników z wykorzystaniem takich elementów jak gry terenowe, wędrówki, paintball,  survival czy inne formy rekreacji. Projektując trening outdoorowy warto przede wszystkim zwrócić uwagę na poziom trudności proponowanego treningu, wśród których powinniśmy rozróżnić trzy rodzaje - pleasure (rekreacja z niewielkim wysiłkiem fizycznym), adventure (zadania z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym) i extreme (duża dawka sportów ekstremalnych wymagająca dobrej kondycji, z wysokim poziomem adrenaliny). .

Miejscem pracy trenera personalnego są  urzędy pracy, centra fitness i wellness, kluby  sportowych jako trenerzy przygotowania motorycznego (fitness), gminne ośrodki  sportu i rekreacji,  ośrodki wypoczynku,  obozy rekreacyjne, firmy prowadzące własne ośrodki fitness i outdoor dla pracowników, własna firma świadcząca indywidualne usługi w zakresie fitness i outdoor

Profil kandydata

  • osoby posiadające świadectwo dojrzałości
  • absolwenci studiów wyższych ( licencjackich i magisterskich) w szczególności: pracownicy  instytucji  fitness, sportowych, świadczących usługi  rekreacyjne

Program studiów jest  zgodny z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537), a także Krajowymi  Ramami Kwalifikacyjnymi  wyznaczającymi  treści  kształcenia na kierunku coaching  personalny na poziomie studiów licencjackich o profilu praktycznym.

Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku coaching ze specjalnością  coach – trener personalny i będą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera fitness lub trenera outdoor. Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy – projektu dyplomowego.

 

Opisy pozostałych specjalności (COACHING BIZNESOWY, COACHING OŚWIATOWY, COACHING SAMORZĄDOWY I LIFESTYLE COACHING) - WKRÓTCE!

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .